Algemene Voorwaarden

24 uur van het Westland en toertochten van Stichting De Westlandse Ride

Als deelnemer aan de 24 uur van het Westland en de toertochten ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van dit evenement.

 1. Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 2. Het annuleren van de inschrijving is mogelijk voor 1 mei a.s. Er wordt in dat geval € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 1 mei vindt geen restitutie van inschrijfgeld meer plaats. Stuur bij annulering een e-mail o.v.v. het evenement en je naam- en adresgegevens naar info@dewestlandseride.nl.
 3. Deelname aan de tocht en toegang tot de route is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 4. Het omzetten van de naam van een deelnemer kan tot één week voor aanvang (15.05.2022) en alleen via e-mail info@dewestlandseride.nl.
 5. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 6. Het dragen van een valhelm is gedurende de 24 uur tocht verplicht evenals een rugnummer. Bij de 100 km wordt de valhelm dringend aanbevolen.
 7. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 8. Stichting De Westlandse Ride behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze toertocht die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke verkeersregels uit te sluiten voor deelname aan alle toertochten die Stichting De Westlandse Ride in de komende jaren organiseert.
 9. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 10. Deelname aan de 24 uur van het Westland en de toertochten is op eigen risico.
 11. Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen alleen meedoen onder de verantwoordelijkheid en begeleiding van hun ouders/verzorgers
 12. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 13. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 14. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 15. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde De Westlandse Ride, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 16. Bij annulering van het evenement door overmacht vindt geen restitutie plaats. De organisatie is niet verantwoordelijk voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 17. Het karakter van het evenement is geen wedstrijd maar een prestatietocht voor het goede doel.
 18. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers en supporters.
 19. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade geleden door derden, schade veroorzaakt door haar leden of door haar ingeschakelde derden.
 20. Leden vrijwaren de organisatie voor aanspraken van derden, indien de organisatie schade heeft veroorzaakt doordat door of namens haar leden onzorgvuldig is gehandeld.
 21. De organisatie is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of anderszins ernstig verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens een lid.
 22. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het gebruik van door een lid gebruikte materialen.
 23. Alle eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt.
 24. Indien geen verzekering dekking biedt of tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de organisatie beperkt tot de hoogte van het inschrijfgeld van een lid.
 25. Wij hanteren de Corona richtlijnen zoals die door het RIVM worden voorgeschreven. Deze richtlijnen zullen wij via de website bekend maken.

Contact

Stichting De Westlandse Ride
De Dintel 47
2673 BC Naaldwijk
KvK 54497442

Stel een vraag